Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal Zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht heeft betrekking op het geheel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid, pensioen toch over een (aanvullend) inkomen kunnen beschikken. Het betreft hier o.a. uitkeringen in het kader van:

 • De Participatiewet (Pw) en/of Wet Werk en Bijstand (WWB);
 • De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
 • De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Ziektewet (ZW);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Toeslagenwet (TW);
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
 • AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen / aanvulling op AOW);
 • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong);
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Bij de uitvoering van deze wetten en maatregelen kan er met de instantie die deze regeling uitvoert (gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank) een geschil ontstaan over uw recht op uitkering. Deze geschillen kunnen o.a. bestaan uit:

 • Afwijzing of buiten behandeling stelling van uw aanvraag;
 • Opschorting of blokkade van uw recht op uitkering;
 • Stopzetting / beëindiging van uw recht op uitkering;
 • Intrekking en terugvordering van uw recht op uitkering;
 • Het opleggen van een terugbetalingsverplichting en/of inhouding van uw vakantiegeld;
 • Het opleggen van aan maatregel of boete;
 • Herstelmelding (met name bij Ziektewet);
 • Het opleggen van diverse aan uw recht op uitkering verbonden verplichtingen

Indien u met (één van) deze situatie(s) wordt geconfronteerd, is het van belang dat u terecht kunt bij iemand die het geschil namens u snel en deskundig kan doorgronden, u van een deskundig advies kan voorzien en weet hoe te handelen. Door mijn jarenlange ervaring op dit rechtsgebied, zowel als advocaat en juridisch medewerker, kunt u hiervoor bij mij terecht. Ook hier geldt dat een eerste afspraak voor u vrijblijvend en kosteloos is.

Twijfelt u of het nodig is om de hulp van een advocaat in te schakelen? Ook dan kunt u desgewenst uw vraag per e-mail (advo@mrbeekelaar.nl), telefonisch (06-15361774) of via het contactformulier op deze website geheel vrijblijvend en kosteloos aan mij stellen. Het brengen van een bezoek aan het gratis inloopspreekuur op woensdagavond, is uiteraard ook mogelijk.

Vanwege de strikte bezwaar-, beroeps, en hoger beroepstermijnen, adviseer ik u overigens om niet te lang te wachten. Het te laat in actie komen, heeft namelijk tot gevolg dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Het tijdig in actie komen en veiligstellen van uw rechten, is binnen dit rechtsgebied dan ook cruciaal!