Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Beekelaar

1. Advocatenkantoor Beekelaar is een eenmanszaak, gedreven door en voor rekening van mr. H. Beekelaar, en stelt zich ten doel het beoefenen van de advocatuur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van advocatenkantoor Beekelaar en de voor haar werkzame personen en alle personen voor wier handelen of nalaten advocatenkantoor Beekelaar aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Indien de uitvoering van een opdracht door advocatenkantoor Beekelaar leidt tot aansprakelijkheid, dan kan deze aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, steeds slechts beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van deze advocaat wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is op naam van Advocatenkantoor Beekelaar afgesloten. Zulks via adviseur Zeker Zakelijk VOF, Postbus 2109, 1620 EC te Hoorn, tel. 0299-745373. De naam van de verzekeraar is AIG Europe SA.

4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 3 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door advocatenkantoor Beekelaar in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium.

5. Advocatenkantoor Beekelaar zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Advocatenkantoor Beekelaar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van advocatenkantoor Beekelaar.

In geval van afwezigheid van advocaat mr. H. Beekelaar in verband met ziekte, vakantie of anderszins, zal advocaat mr. P.F.M. Deijkers of mr. M. Heimensem van advocatenkantoor Deijkers te Hoorn (Geldelozeweg 6, 1625 NW Hoorn) waarnemen voor mr. H. Beekelaar.

Cliënten zullen zo veel mogelijk tijdig in kennis worden gesteld van de periode waarin mr. H. Beekelaar afwezig is. Cliënten kunnen zich dan wenden tot mr. mr. P.F.M. Deijkers of mr. M. Heimensem.

6. Advocatenkantoor Beekelaar is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 5, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van advocatenkantoor Beekelaar voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

7. Voor iedere opdracht (procedure) wordt door uw advocaat beoordeeld of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand. De raad voor Rechtsbijstand zal, indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, een eigen bijdrage vaststellen die u aan ons kantoor verschuldigd bent. Meer informatie over de aan het recht op gefinancierde rechtsbijstand verbonden voorwaarden, kunt u vinden op www.rvr.org.

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, worden de kosten van de werkzaamheden aan u in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met de BTW en 5% kantoorkosten. Het uurtarief van advocatenkantoor Beekelaar zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. De declaraties, voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden, worden indien mogelijk per e-mail verzonden en anders per post. Indien u de declaraties niet per e-mailbericht wenst te ontvangen, dan dient u dit schriftelijk aan te geven. Naast het uurtarief worden kosten van derden doorbelast alsmede kosten die ten behoeve van de zaak gemaakt dienen te worden, zoals deurwaarderskosten en het griffierecht. Deze verschotten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever. Ook de door advocatenkantoor Beekelaar gemaakte reistijd in zaken die niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen, wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

8. Declaraties van advocatenkantoor Beekelaar dienen binnen veertien dagen na de declaratiedatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden, met inachtneming van hetgeen daarover in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

9. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft advocatenkantoor Beekelaar naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht haar werkzaam-heden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten.

Advocatenkantoor Beekelaar is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken, nadat zij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Advocatenkantoor Beekelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

10. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, zijn de gerechtelijke kosten niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen deze volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.

11. Advocatenkantoor Beekelaar heeft het recht om het door haar gehanteerde basis uurtarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of wanneer een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen advocatenkantoor Beekelaar enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeen-komst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de veertiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

12. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

13. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de advocaat voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens deze advocaat gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

14. Advocatenkantoor Beekelaar beschikt niet over een derdengeldrekening en is dus niet bevoegd en in staat om derdengelden te ontvangen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal door advocatenkantoor Beekelaar aan deze derde worden verzocht om de toekomende gelden rechtstreeks aan de rechthebbende te voldoen.

15. Het dossier wordt na het einde van de zaak gedurende een periode van vijf jaren bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd. De administratieve gegevens worden zeven jaar na het einde van de zaak bewaard.

16. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en advocatenkantoor Beekelaar is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

18. Op alle tussen advocatenkantoor Beekelaar als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de klachtenregeling van advocatenkantoor Beekelaar van toepassing. Deze kantoorklachten-regeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen via de website (www.advocatenkantoorbeekelaar.nl).

19. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.

Kwadijk, 1 november 2019